สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

พระธาตุเมืองพิณเปล่งรัศมี

อักษรย่อโรงเรียน

ฝ.ด.ว.

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – แดง

สีธงโรงเรียน

สีเหลือง สีแผ่นดินแห่งคุณธรรม จริยธรรม

สีแดง สีแห่งชัยชนะหรือความสำเร็จ

คำขวัญของโรงเรียน

ใฝ่วิชา กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำถิ่นพัฒนา

ปรัชญาโรงเรียน

“ ปัญญา โลกสมิ ปัชโชโต ” “ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”