ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มีเนื้อที่ 29 ไร่ซึ่งสภาตำบลฝั่งแดงได้บริจาคให้ตามที่มติของสภาตำบลฝั่งแดง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ได้แต่งตั้งว่าที่ ร.อ.ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ประสานงาน และได้ดำเนินการเพื่อเป็นสาขาของโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จนกระทั่ง วันที่ 15 กรกฎาคม 2537 กรมสามัญศึกษา โดยคำสั่งที่ ศธ 0806/98883 ประกาศให้ จัดตั้งให้เป็น โรงเรียนสาขาคำแสนวิทยาสรรค์ ได้เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 65 คน

ปีการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 โดย ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยชื่อว่า โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ และแต่งตั้งให้ ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตามคำสั่งกรมสามัญที่ 1783/2541 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2541

รายนามผู้บริหารโรงเรียน จากอดีต ถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1. นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2537 – 2540

2. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง พ.ศ. 2540 – 2545

3. ดร.จิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ พ.ศ. 2546 – 2554

4. นายประนูญ เจริญศิลป์ พ.ศ. 2554 – 2559

5. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัญ