ภาพกิจกรรมปี 2559

รูปรับเกียรติบัตร งานศิลปะหัตถกรรม #28/11/59 ไปที่รูปภาพ

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ไปที่รูปภาพ

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ไปที่รูปภาพ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

นิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ไปที่รูปภาพ

กิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ปที่รูปภาพ

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ไปที่รูปภาพ

ค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559 ไปที่รูปภาพ