เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

Post date: 8 ก.พ. 2018, 4:44:51

ตำแหน่งที่รับสมัคร

รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๘,๕๐๐ บาท

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

๑.๔ ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๕ อายุตั้งแต่ ๓๐ – ๕๕ ปี

๑.๖ มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุง เครื่องช่างได้

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๓. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร

พร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ รูป

๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน

๔. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกใน วันที่ ๑๔ ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

๕. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง

๕.๑ จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ

ภารโรงเรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก

๕.๒ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

แล้วจึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง