ประกาศด่วน!!!!! เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

Post date: 13 ก.ค. 2018, 3:56:16

ตำแหน่งที่รับสมัคร

รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๘,๕๐๐ บาท

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

๑.๔ ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๕ อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๑.๖ มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุง เครื่องช่างได้

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๓. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๕ ในกรณีชื่อ-ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ รูป

๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน