ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อจัดสร้าง "โดม"

Post date: 8 มี.ค. 2017, 8:23:20

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

เพื่อสมทบทุนสร้างโดม

ทอดถวาย ณ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ เลขที่ ๒๕๙ ม. ๑๖ บ. สุขสำราญ

ต. ฝั่งแดง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นำโดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่าและผู้นำชุมชน ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น เพื่อหากองทุนในการสมทบทุนสร้างโดมสำหรับให้นักเรียนได้เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงและเป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์ในโรงเรียน ดังนั้นจึงได้บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทรัพย์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี แล้วแต่กำลังศรัทธาของท่าน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงได้ปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวที่ได้บริจาคทรัพย์ในครั้งนี้ จงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญในหน้าที่การงานและเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งผ้าป่าการศึกษา ณ บ้านตัวแทนศิษย์เก่าและผู้นำชุมชน

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ เป็นอันเสร็จพิธี

เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะครู

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระอาจารย์เกรียงไกร โฆสธมฺโม พระครูพิพิธธรรมาภิรักษ์

นายเชาวลิต เขตคาม นายบัวลา นิกาพฤกษ์ นายณัฐฎ์ณชัย เบี้ยวเก็บ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

นายบัวลา นิกาพฤกษ์ นายชวลิต เขตคาม นายกอง เสนาดี นายพรมรินทร์ พลเยี่ยม นายเกษม ภูโททิพย์

นายทรงฤทธิ์ สามา นายพิกุล หอมสมบัติ นายสมศักดิ์ เย็นใจ นายนพพล ดอนโบราณ นายปราโมทย์ คามตะสีลา

พระครูพิพิธธรรมาภิรักษ์ นายทองม้วน คำสวนมอน นายสุพัสด์ อุดทา

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน

นายสมศักดิ์ เย็นใจ นายสุพัสด์ อุดทา นายพรชัย ก้านขวา นายทองพจน์ ดอกคำ นายบัวสอน ทองเย็น

นายเลอภพ แก้วเตชะ นายประจญ อุดทา นายเทพพร จันสาคูร นายวรวิทย์ สมเที่ยง นายชุน หลวงบุญ

นายไพบูลย์ ไกยวัตย์ นายสมจิต โภคาเพชร นายสุรินทร์ ระคำภา นางโอวาส จันทร์สุขศรี นายสันติ ถาริวงษ์

นายทองม้วน คำสวนมอน นางละเอียด ขามโป้ะ นายวีระศักดิ์ แก้วดวงดี นายบุญลักษ์ ทัศคำพูน นางสงกราน์ บุญไสว

นายอาทิตย์ ทองบุ นายบุญเลิศ ดวงทิพย์จันทร์ นายพล ผ่านวงศ์ นายไวยรัส ชำนิ นายวุฒิสาร เกาะโค้ง

นายพิมาย แก้วบุญมา นางวัลลภัคร มีธรรม นางสายฝน พูลอ่อน นายสมยศ ปัสสาเวียง นายแวง หงษาวนา

นายสรยุทธ แสงจันทร์ นายเดชา ภูตาเพิด นายสมบูรณ์ อนุอัน นายคำสิน ชินจักร นายอรุณ ไทยอาษา

นายเดือน สังศรีลา นายอนันต์ แห้วดี นายบุญจันทร์ มารมย์ นายสวรค์ ทองยัง นายปัดชา อุดทา

นายทองสุข ตรีเดช นายสมรอง พระสว่าง นายทวีศักดิ์ ชาบุตรชิน นางสุพรม บุญเลิศ นายอุดร ทูลไทสงค์

นายสมพร ศีลากุล นายทองใส หลาบคำ นายสมาน ศิริวงษ์ษา นายวิชัย ศรีหาทัพ นายสมบูรณ์ นนทะราช

นายวิเชียร อยู่บัว นายวรเดช อาจหาญ นายศักดิ์ดา คชรักษ์ นายเสถียร วันชัย นายจันดี ราชพล

นายแดง หงษาวนา นายเสกสรร จันทะแสน นายสายใจ สมภาร นายจรัญ อินทรีย์

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายเวทย์ สุราช นายโสภณวิชญ์ ผิวจันทร์ นายณัฐวัชร กองพล นายกัมปนาท วิลัยลาน น.ส.ปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกวิน น.ส.วราภรณ์ ซุยลา นางภัณทิลา พันธ์ดิษฐ์ นายสุกฤษ อะวันนา ว่าที่ร้อยตรีนพดล ศรีแก้ว น.ส.ดอกไม้ พรมสาหิง น.ส.นารีรัตน์ สอนสุภาพ นายนฤดล มะโนศรี นายเชาวฤทธิ์ ศรีหาทิพย์ น.ส.รัตนาพร ประทุม นางปริศนา วิชัย

นางธิดาพร สุราช นายแสงอาทิตย์ แพงทอง น.ส.อมราดี งานประเสริฐ น.ส.ฐิฏาภรณ์ ชัยพล นางนริสรา สุวะเสน

น.ส. นงคราญ จันทราษี นางวีร์ดา ศรีเมือง นายถนอมพงษ์ ภาจำรงค์ น.ส.เฟื่องฟ้า ตรีวิเศษ น.ส.อรวรรณ ทีแสงแดงนายดามภ์ ภานิกรณ์ น.ส.เครือวรรณ เค้าโพธิ์ นายทิวากร แสนบริสุทธิ์ น.ส.ศิริวรรณ ธัญญารักษ์ นายฐนพล เสนนิม

นายศราวุฒิ เสตถา น.ส.วารุณี บุตรศรี ส.อ.วิโรจน์ คามตะสีลา ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ แห้วดี นายพงษ์พิช คูสูงเนิน น.ส.ยุภาพรรณ์ สันทา นางกมลทิพย์ สิงห์ยะมือง นายเทอดพงษ์ จันทะชา น.ส.พลอยปภัช เสตถา MR.AtemAtem Godwillน.ส.นราภัทธ กำมหาวงษ์ น.ส.เสาวลักษณ์ โพธิ์แสง นายเกียรติคุณ แว่นศิลา น.ส.กิตติยาภรณ์ จันทคุณ นายเกรียงไกร พรหมดาวนายเดชา อินทรประเสริฐ นางดวงใจ หล้าหา น.ส.รุ่งทิวา สุภกรรม น.ส.อภิญญา เจริญไชย

น.ส.รติกานต์ ทองใบ น.ส.พรพิมล อ่อนทะ นายอรรถกร โคตรแสน นายวีระพล คนแรง นายสินธนา บุญช่วย