แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ — 18 ก.ย. 2018, 6:42:40

หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 งานประดิษฐ์กับการประกอบอาชีพ — 8 ก.พ. 2018, 6:40:21

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ — 8 ก.พ. 2018, 6:38:01

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ — 8 ก.พ. 2018, 6:33:05

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงการงานอาชีพ — 8 ก.พ. 2018, 6:30:30

ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย — 24 พ.ย. 2017, 8:04:09

ผลงาน เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี รายวิชาประวัติศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 — 24 พ.ย. 2017, 7:07:48

ผลงาน เรื่องการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา รายวิชาประวัติศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 — 24 พ.ย. 2017, 7:01:08