บุคลากร

นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ

ผู้อำนยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นายเวชย์ สุราช นายกัมปนาท วิลัยลาน นายโสภณวิชญ์ ผิวจันทร์ นายณัฐวัชร กองพล

รักษาการรองผู้อำนวยการ รักษาการรองผู้อำนวยการ รักษาการรองผู้อำนวยการ รักษาการรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์