สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

พระธาตุเมืองพิณเปล่งรัศมี

           


                                                                               อักษรย่อโรงเรียน

                                                                                      ฝ.ด.ว.

สีประจำโรงเรียน

 เหลือง – แดง

สีธงโรงเรียน

                                       สีเหลือง สีแผ่นดินแห่งคุณธรรม จริยธรรม

                                                                                                     สีแดง    สีแห่งชัยชนะหรือความสำเร็จ

คำขวัญของโรงเรียน   

ใฝ่วิชา กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำถิ่นพัฒนา

ปรัชญาโรงเรียน

 “ ปัญญา    โลกสมิ  ปัชโชโต ”  “ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”

Comments