เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

โพสต์7 ก.พ. 2561 20:44โดยAdmin Fungdaeng   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 20:47 ]


ตำแหน่งที่รับสมัคร    

                    รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน  ๒ อัตรา  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๘,๕๐๐ บาท

๑.     คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก   

.๑  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา         พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

   ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

   ๑.๔  ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

   ๑.  อายุตั้งแต่  ๓๐ – ๕๕ ปี

  ๑.๖   มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุง  เครื่องช่างได้

วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร    

               ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์   ตำบลฝั่งแดง  อำเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู  

ระหว่างวันที่  ๗  -  ๑๓  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ

.๒  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา      จำนวน  ๑  ฉบับ

.๓  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร

พร้อมสำเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑  ฉบับ

.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x .๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๒  รูป

                           ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน               

วันเวลาและสถานที่คัดเลือก   

                        จะดำเนินการคัดเลือกใน  วันที่  ๑๔  ที่ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ที่ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์              

ตำบลฝั่งแดง  อำเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู

         ๕การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง  

.  จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ  

ภารโรงเรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก                                                                                                                                       

.๒  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว                        

แล้วจึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง


Ċ
Admin Fungdaeng,
7 ก.พ. 2561 20:44
Ċ
Admin Fungdaeng,
7 ก.พ. 2561 20:44
Comments