ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประกาศด่วน!!!!! เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

โพสต์12 ก.ค. 2561 20:56โดยAdmin Fungdaeng


ตำแหน่งที่รับสมัคร    

                    รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน  ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๘,๕๐๐ บาท

๑.     คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก   

.๑  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา         พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

   ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

   ๑.๔  ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

   ๑.  อายุตั้งแต่  ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  ๑.๖   มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุง  เครื่องช่างได้

.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร    

               ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์   ตำบลฝั่งแดง  อำเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู  

ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ

.๒  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา      จำนวน  ๑  ฉบับ

.๓  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสำเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑  ฉบับ

                            ๓.๕   ในกรณีชื่อ-ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ .๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๒  รูป

                           ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน               



ประกาศผลการเรียน

โพสต์29 มี.ค. 2561 03:10โดยAdmin Fungdaeng



ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  >>คลิก<<
ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  >>คลิก<<
ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  >>คลิก<<
ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  >>คลิก<<
ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  >>คลิก<<
ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  >>คลิก<<

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

โพสต์7 ก.พ. 2561 20:44โดยAdmin Fungdaeng   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 20:47 ]



ตำแหน่งที่รับสมัคร    

                    รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน  ๒ อัตรา  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๘,๕๐๐ บาท

๑.     คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก   

.๑  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา         พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

   ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

   ๑.๔  ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

   ๑.  อายุตั้งแต่  ๓๐ – ๕๕ ปี

  ๑.๖   มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุง  เครื่องช่างได้

วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร    

               ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์   ตำบลฝั่งแดง  อำเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู  

ระหว่างวันที่  ๗  -  ๑๓  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ

.๒  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา      จำนวน  ๑  ฉบับ

.๓  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร

พร้อมสำเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑  ฉบับ

.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x .๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๒  รูป

                           ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน               

วันเวลาและสถานที่คัดเลือก   

                        จะดำเนินการคัดเลือกใน  วันที่  ๑๔  ที่ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ที่ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์              

ตำบลฝั่งแดง  อำเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู

         ๕การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง  

.  จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ  

ภารโรงเรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก                                                                                                                                       

.๒  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว                        

แล้วจึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง


การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วย PODE Model

โพสต์22 ม.ค. 2561 02:37โดยAdmin Fungdaeng   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 02:56 ]





ขอเชิญชวนร่วมงาน เดิน - วิ่งฝั่งแดงวิทยาสรรค์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

โพสต์28 พ.ย. 2560 01:22โดยAdmin Fungdaeng   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 01:25 ]


      
สมัครฟันรัน ระยะทาง 7 กิโลเมตร (สำหรับนักเรียน)

สมัครฟันรัน ระยะทาง 7 กิโลเมตร (สำหรับประชาชนทั่วไป)

สมัครฟันรัน ระยะทาง 7 กิโลเมตร (สำหรับ VIP)

ด่วน !!!! การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์7 เม.ย. 2560 00:02โดยAdmin Fungdaeng   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 00:19 ]


การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อจัดสร้าง "โดม"

โพสต์8 มี.ค. 2560 00:23โดยAdmin Fungdaeng   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2560 01:23 ]


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

เพื่อสมทบทุนสร้างโดม

ทอดถวาย ณ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์  เลขที่ ๒๕๙   ม. ๑๖  บ. สุขสำราญ

ต. ฝั่งแดง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

วันพุธ ที่  ๑๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นำโดยผู้บริหาร   คณะครู  นักเรียน  ศิษย์เก่าและผู้นำชุมชน   ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น   เพื่อหากองทุนในการสมทบทุนสร้างโดมสำหรับให้นักเรียนได้เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงและเป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์ในโรงเรียน  ดังนั้นจึงได้บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทรัพย์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี   แล้วแต่กำลังศรัทธาของท่าน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงได้ปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวที่ได้บริจาคทรัพย์ในครั้งนี้  จงมีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์  เจริญในหน้าที่การงานและเจริญด้วย  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันพุธ  ที่    ๑๒   เมษายน  พ.ศ.  ๕๖๐

เวลา  ๐๙.๐๐ น.    ตั้งผ้าป่าการศึกษา    บ้านตัวแทนศิษย์เก่าและผู้นำชุมชน

เวลา  ๑๐.๐๐ น.    ถวายผ้าป่าการศึกษา    โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์  เป็นอันเสร็จพิธี  

เวลา  ๑๑.๐๐  น.   กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะครู     

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระอาจารย์เกรียงไกร  โฆสธมฺโม                  พระครูพิพิธธรรมาภิรักษ์

นายเชาวลิต  เขตคาม                    นายบัวลา  นิกาพฤกษ์                    นายณัฐฎ์ณชัย  เบี้ยวเก็บ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

นายบัวลา    นิกาพฤกษ์         นายชวลิต   เขตคาม            นายกอง  เสนาดี                 นายพรมรินทร์  พลเยี่ยม      นายเกษม   ภูโททิพย์

นายทรงฤทธิ์  สามา นายพิกุล   หอมสมบัติ          นายสมศักดิ์  เย็นใจ             นายนพพล  ดอนโบราณ      นายปราโมทย์  คามตะสีลา

พระครูพิพิธธรรมาภิรักษ์      นายทองม้วน  คำสวนมอน    นายสุพัสด์   อุดทา 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน

นายสมศักดิ์  เย็นใจ             นายสุพัสด์  อุดทา               นายพรชัย  ก้านขวา นายทองพจน์  ดอกคำ          นายบัวสอน  ทองเย็น

นายเลอภพ  แก้วเตชะ          นายประจญ  อุดทา             นายเทพพร  จันสาคูร          นายวรวิทย์  สมเที่ยง           นายชุน  หลวงบุญ

นายไพบูลย์  ไกยวัตย์           นายสมจิต  โภคาเพชร         นายสุรินทร์  ระคำภา          นางโอวาส  จันทร์สุขศรี        นายสันติ  ถาริวงษ์

นายทองม้วน  คำสวนมอน    นางละเอียด  ขามโป้ะ          นายวีระศักดิ์  แก้วดวงดี       นายบุญลักษ์  ทัศคำพูน        นางสงกราน์  บุญไสว

นายอาทิตย์ ทองบุ               นายบุญเลิศ  ดวงทิพย์จันทร์  นายพล  ผ่านวงศ์               นายไวยรัส   ชำนิ               นายวุฒิสาร  เกาะโค้ง

นายพิมาย  แก้วบุญมา         นางวัลลภัคร  มีธรรม          นางสายฝน  พูลอ่อน            นายสมยศ  ปัสสาเวียง         นายแวง  หงษาวนา

นายสรยุทธ  แสงจันทร์        นายเดชา  ภูตาเพิด              นายสมบูรณ์  อนุอัน            นายคำสิน  ชินจักร             นายอรุณ  ไทยอาษา

นายเดือน  สังศรีลา             นายอนันต์  แห้วดี               นายบุญจันทร์ มารมย์          นายสวรค์  ทองยัง              นายปัดชา  อุดทา

นายทองสุข ตรีเดช              นายสมรอง  พระสว่าง         นายทวีศักดิ์  ชาบุตรชิน        นางสุพรม  บุญเลิศ             นายอุดร  ทูลไทสงค์

นายสมพร  ศีลากุล นายทองใส หลาบคำ            นายสมาน  ศิริวงษ์ษา          นายวิชัย  ศรีหาทัพ             นายสมบูรณ์  นนทะราช

นายวิเชียร  อยู่บัว              นายวรเดช  อาจหาญ           นายศักดิ์ดา  คชรักษ์            นายเสถียร  วันชัย              นายจันดี  ราชพล

นายแดง  หงษาวนา นายเสกสรร  จันทะแสน       นายสายใจ  สมภาร             นายจรัญ  อินทรีย์

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายเวทย์  สุราช   นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์ นายณัฐวัชร    กองพล         นายกัมปนาท  วิลัยลาน  น.ส.ปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกวิน    น.ส.วราภรณ์    ซุยลา           นางภัณทิลา    พันธ์ดิษฐ์                             นายสุกฤษ  อะวันนา       ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ศรีแก้ว     น.ส.ดอกไม้  พรมสาหิง     น.ส.นารีรัตน์  สอนสุภาพ   นายนฤดล   มะโนศรี           นายเชาวฤทธิ์  ศรีหาทิพย์                                     น.ส.รัตนาพร  ประทุม     นางปริศนา  วิชัย  

นางธิดาพร   สุราช   นายแสงอาทิตย์ แพงทอง   น.ส.อมราดี  งานประเสริฐ    น.ส.ฐิฏาภรณ์  ชัยพล           นางนริสรา  สุวะเสน

น.ส. นงคราญ จันทราษี            นางวีร์ดา  ศรีเมือง         นายถนอมพงษ์  ภาจำรงค์     น.ส.เฟื่องฟ้า  ตรีวิเศษ          น.ส.อรวรรณ ทีแสงแดงนายดามภ์  ภานิกรณ์      น.ส.เครือวรรณ  เค้าโพธิ์                                        นายทิวากร  แสนบริสุทธิ์  น.ส.ศิริวรรณ  ธัญญารักษ์     นายฐนพล  เสนนิม

นายศราวุฒิ  เสตถา                 น.ส.วารุณี บุตรศรี         ส.อ.วิโรจน์  คามตะสีลา        ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ แห้วดี     นายพงษ์พิช  คูสูงเนิน    น.ส.ยุภาพรรณ์  สันทา   นางกมลทิพย์ สิงห์ยะมือง                                        นายเทอดพงษ์  จันทะชา   น.ส.พลอยปภัช  เสตถา         MR.AtemAtem Godwillน.ส.นราภัทธ  กำมหาวงษ์         น.ส.เสาวลักษณ์  โพธิ์แสง      นายเกียรติคุณ  แว่นศิลา                              น.ส.กิตติยาภรณ์  จันทคุณ            นายเกรียงไกร  พรหมดาวนายเดชา  อินทรประเสริฐ          นางดวงใจ  หล้าหา  น.ส.รุ่งทิวา  สุภกรรม          น.ส.อภิญญา เจริญไชย                             

น.ส.รติกานต์  ทองใบ           น.ส.พรพิมล  อ่อนทะ           นายอรรถกร  โคตรแสน       นายวีระพล  คนแรง นายสินธนา  บุญช่วย

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

โพสต์2 มี.ค. 2560 23:40โดยAdmin Fungdaeng

รายละเอียด
 

1-10 of 10