บุคลากร

นายณัฎฐ์ณชัย  เบี้ยวเก็บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์


                                                               
                                   นายเวชย์  สุราช                               นายกัมปนาท  วิลัยลาน                 นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์                     นายณัฐวัชร  กองพล
                              รักษาการรองผู้อำนวยการ                     รักษาการรองผู้อำนวยการ               รักษาการรองผู้อำนวยการ                รักษาการรองผู้อำนวยการ
                             โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์                    โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์              โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์              โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
    
Comments